Polityka prywatności
oraz wykorzystania plików cookies w Serwisie 

Serwis szanuje prawo do prywatności Klientów i gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

1.
Dane osobowe

Na podstawie art. 13 RODO, Serwis informuje, jak niżej:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ogrzewania Pelletowego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kwiatowa 14/4, właściciel Serwisu;
 2. Serwis pozyskał dane osobowe Klienta na skutek założenia przez niego Konta Klienta lub w związku z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, wyrażoną przez Klienta w sposób wyraźny i dobrowolny;
 3. Serwis przetwarza dane osobowe Klienta w celu:
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu;
  • zakładania Konta Klienta oraz rozwiązywania problemów technicznych;
  • obsługi zgłoszeń kierowanych przez formularz kontaktowy;
  • podatkowym i rachunkowym w związku z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
  • prowadzenia wobec Klienta działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody;
  • zapisywania danych w plikach cookies – za uprzednią zgodą Klienta;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może zostać cofnięta w dowolnym momencie po zalogowaniu na Koncie Klienta i wskazaniu właściwej dyspozycji;
 5. Serwis wymaga podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w sytuacji gdy Klient nie poda danych osobowych o których mowa powyżej, Konto Klienta nie zostanie założone a Serwis nie będzie w stanie świadczyć usługi na rzecz Klienta;
 7. Serwis gwarantuje przestrzeganie praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Z uprawnień Klient może skorzystać, jeżeli:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych Klient zauważy, iż dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, kiedy: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Serwis; Klient cofnął swoją zgodę na przetwarzanie danych; Klient zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane Klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, kiedy: dane Klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie chce, aby zostały usunięte; dane Klienta nie będą potrzebne Serwisowi, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Serwisu są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, kiedy: przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Klientem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 9. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy jego dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 11. Dane osobowe Klienta Serwis może udostępniać podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 182, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta na ścieżce transakcyjnej;
 12. Serwis przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu w celach:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
  • marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 13. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

2.
Wykorzystanie plików cookies 

 1. Definicje:
  • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Klienta, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
  • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Klienta przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
  • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 2. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookiesstanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • ułatwienia Klientowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta;
 4. W ramach Serwisu wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;
  • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień;
  • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
  • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
 5. Serwis informuje, iż zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Klienta. Klient powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zaleca się zapoznanie z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.
 6. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
 7. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient Serwisu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej.
 8. Jeżeli Klient nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.